Sønderjylland-Schleswig Kolonial

02.06.16
Den danske og den tyske kolonialismes kulturelle arv i regionen mellem Kongeåen og Ejderen [Das kulturelle Erbe des deutschen und dänischen Kolonialismus in der Region zwischen Eider und Königsau]

[-> Informationen auf Deutsch finden sich als pdf-Dateien am Ende dieses Textes]

Et fælles projekt mellem / ein gemeinsames Projekt von

Flensburger Schifffahrtsmuseum, Museum Sønderjylland og Den Slesvigske Samling på Dansk Centralbiblioteket:

I 2017 er det 100 år siden, at Danmark solgte sine kolonier i Vestindien til USA. De nuværende amerikanske Virgin Islands fejrer dermed deres 100 års jubilæum. Søfartsmuseet Flensborg, Museum Sønderjylland - Kulturhistorie Aabenraa og Den Slesvigske Samling på Dansk Centralbibliotek Flensborg vil gerne benytte denne enestående chance i mindeåret 2017 til at henlede opmærksomheden på de koloniale relationer til regionen Sønderjylland-Schleswig. At man som region i denne sammenhæng kan påvise hele to nationers kolonihistorie, er et enestående tilfælde. Det til trods er denne del af vores fælles kolonihistorie ikke særlig præsent i lokalbefolkningens bevidsthed. For at vække interessen for den koloniale kulturarv i regionen, vil projektpartnerne, foruden etableringen af en rute med koloniale erindringssteder, udarbejde og iværksætte et program med udstillinger, arrangementer og andre formidlingstilbud.
En væsentlig del af projektet vil være publicering af en antologi, der omhandler Sønderjylland-Schleswigs forbindelser til de danske og tyske kolonier. Projektets institutioner bidrager til antologien, men også andre eksperter nord og syd for grænsen opfordres til at bidrage med artikler, så værket kan blive så omfattende som muligt.
Studiet af de koloniale sammenhænge skal ikke bare belyse nyt eller nogenlunde ukendt stof, men så vidt muligt også kaste nyt lys på ting der tidligere er beskrevet.
En vigtig intention med antologien er derfor ikke kun at samle alle koloniale spor nord og syd for grænsen, men også at inddrage nogle af de nye synsvinkler i postcolonial studies, som har tilført nye perspektiver til den historiografiske metode. Nye kolonialhistoriske og postkoloniale undersøgelser er med udgangspunkt i en såkaldt „entangled history“ også optaget af ikke kun at undersøge kolonialismens indflydelse i de tidligere besatte områder - men også af kolonialismens effekt på selve kolonialstatens nation, samfund og kultur. Og da kolonialismens effekter og levn ikke kun har påvirket metropolerne, men også nåede ud i periferierne, findes disse levn af oversøiske aktiviteter og besiddelser også i området mellem Kongeåen og Ejderen.


Regionen rummer en række mulige afsæt. Som koloniale erindringssteder illustrerer Flensborgs mange pragtfulde købmandsgårde, rederibygninger og sukkerraffinerier netop om den oversøiske handel, som førte merkantilistiske strukturer og en form for protoindustrialisme til hertugdømmet. Den kulturelle påvirkning ses i samtidige udstillinger og medier og meget tydeligt i forbrugsvanerne. Herfra etableredes også kolonialvareforretninger som betød at folk fik daglig adgang til en verdensomspændende kolonialhandel.

Mange af indflydelserne på dagligkulturen har vi vænnet os så meget til, at vi ikke længere tænker over den oprindelige relation til kolonierne. Tværtimod tydes disse relationer i visse henseender på en forkert måde. Som eksempel kan nævnes den påståede byttehandel omkring Helgoland og Sansibar. Også erindringerne om personer som den nordfrisiske ingeniør Sönke Nissen (1870-1923), er ofte meget præget af myter og svarer ikke længere til den historiske virkelighed. Sådan er det også med Emil Noldes malerier fra Stillehavet, som blev skabt under en officiel kolonialekspedition og som har hjulpet med at etablere et eksotisk billede af kolonierne, der stadig præger os i dag.
Men allerede inden hertugdømmet Slesvig var en del af den danske eller tyske kolonimagt, har koloniale forbindelser haft stor betydning for regionen. Mange søfolk, især fra vestkysten, gjorde tjeneste på skibe, der sejlede for de nederlandske handelskompagnier og indførte nye varer og nye verdensbilleder. Nogle sømænd opnåede en anselig karriere indenfor systemet.

Mindre glorværdig var skæbnen for de soldater fra regionen, der tjente i det tyske riges Schutztruppe. At der i denne sammenhæng var en del dansksindede der forsvarede det ”tyske Afrika” i første verdenskrig, skyldes regionens særlige historie og er endnu en spændende vinkel på det særlige forhold mellem slesvigsk lokalhistorie og kolonialhistorie.


Selv om mange effekter af denne tidlige globalisering for en stor dels vedkommende allerede er beskrevet, så er spørgsmålet om, hvordan vi i nutiden omgås denne koloniale arv, heller ikke alment kendt.
Vigtigt er det i denne sammenhæng også at rette blikket mod og stille nærgående spørgsmål til den lokale diskurs med et afro-karibisk perspektiv. Dr. Imani Tafari-Ama fra University of the Westindies er kommet til Flensborg for at arbejde med projektet de næste 18 måneder. Den jamaikanske forsker vil undersøge Flensborgs erindringskultur i forhold til kolonialismen. Hendes resultater vil bl.a. blive publiceret i en artikel i antologien.
Antologien vil for første gang dokumentere et samlet overblik over regionens historiske forbindelser med kolonialismen og dermed inspirere til en ansvarsbevidst omgang med den følsomme arv fra den dansk-tysk-afro-caribiske kolonialhistorie. Det skulle gerne være med til at lægge grundstenen til en ny, selvreflekterende og fælles dansk-tysk erindringskultur.

Bogen udkommer i efteråret 2017 via Syddansk Universitetsforlag. Hvis du ønsker at bidrage med en artikel til antologien eller har spørgsmål, idéer eller materiale der kan benyttes til projektet, kan du henvende dig til Marco Petersen (mpe@dcbib.dk).
Deadline for de endelige artikler til antologien vil være senest d. 31.12.2016.

 

 

(Støttet igennem programmet ”Fellowship Internationales Museum” af "Kulturstiftung des Bundes". Finansieret via KursKultur med støtte af partner af Regionen Sønderjylland-Schleswig, det danske Kulturministerium og Ministerium für Justiz, Kultur und Europa des Landes Schleswig-Holstein. Projektet er derudover støttet med midler af den regionale fond for regional udvikling "KulturFokus".)