Reglement

Bibliotekets reglement

Indmeldelse

Voksne fra 16 år indmeldes ved fremmøde og forevisning af billedlegitimation og tillader med deres underskrift, at person- og låneoplysninger lagres i bibliotekets EDB-system. Navn, adresse, fødselsår og -dag samt evt. telefonnummer og mailadresse indføres i bibliotekets lånerregister. Pinkode efter lånerens eget valg tildeles alene ved fremmøde og kan til enhver tid ændres af låneren. Eventuelle adresseændringer skal meddeles.

Børn op til 16 år ledsaget af voksne indmeldes med tilsvarende oplysninger og med en forælders eller værges underskrift

Børn i skoleklasser og børnehaver, som besøger bibliotekerne i grupper, kan indmeldes når de medbringer forældrenes underskrift og ovenstående oplysninger. Forældrene har forud fået bibliotekets reglement udleveret.

Uledsagede børn kan ikke indmeldes.

Ophold

Enhver har ret til at opholde sig i bibliotekerne. Det er tilladt at indtage mad og drikke efter nærmere fastsatte retningslinier.

Hærværk og uro

Personalet kan bortvise besøgende, som er urolige eller udøver hærværk, efter nærmere fastsatte retningslinier.

Rådgivning

Enhver har ret til rådgivning i brug af bibliotekernes ressourcer. Rådgivning kan hentes ved fremmøde, telefonisk eller ved mail. Rådgivning gives som hovedregel umiddelbart, men kan henvises til mere detaljeret rådgivning under ordningen ”Lån en Bibliotekar”.

Internet og computere

Enhver med gyldigt lånerkort har ret til pr. dag at benytte Internet og computere efter nærmere fastsatte retningslinier. Tidsbestilling kan ske forud pr. telefon eller ved fremmøde. Internettet må alene benyttes til lovlig aktivitet. Ulovlig aktivitet og forsætlig omorganisering af computernes opsætning betragtes som hærværk.

Lån

Enhver med gyldigt lånerkort kan låne alle slags materialer, som af biblioteket stilles til rådighed til udlån. Lånetiden er som hovedregel en måned. I bogbusserne er lånetiden tidsrummet mellem to besøg af bogbussen. Lån kan højst forlænges tre gange og kun hvis der ikke er kø på det enkelte materiale. Forlængelse kan ske ved fremmøde, telefonisk, pr. mail eller via bibliotekets hjemmeside med anvendelse af lånerkortnummer og pinkode.

Lånere, som bor uden for Sydslesvig og Danmark, kan som Pakkelånere i vidt omfang opnå længere lånetid, nemlig 45 dage. Indmeldelse og oprettelse af pinkode kan ske pr. brev. Udgiften til returnering af materialerne påhviler låneren.

Lån fra andre biblioteker

Materiale, som bibliotekerne ikke ejer, forsøges så vidt muligt fremskaffet fra andre biblioteker. I enkelte tilfælde vil en fotokopi af et materiale erstatte et lån.

Erstatninger

Ved senere aflevering end 63 dage efter lånetidens udløb anses materialet for forsvundet, og der udsendes en regning på erstatning af materialet efter bibliotekets skøn og med et tillæg for genanskaffelse og biblioteksklargøring på 15,00 € pr. materiale.

Desuden opkræves et gebyr – se taksttabel.

Ved eventuel aflevering af materiale opkræves alene gebyret. Biblioteket bevarer som hovedregel ejerskab til erstattet materiale.

Inkasso

Hvis gebyrer eller erstatningsbeløb ikke betales efter udsendelse af regning, overgives sagen til inkasso. Omkostningerne hertil påhviler låneren.

Udelukkelse

Ved mellemværende på over 10,00 € stoppes for udlån indtil forholdet er bragt i orden ved aflevering af materialet, betaling af gebyr eller erstatning.

Ved groft misbrug eller ved regning på sammenlagt over 100,00 € kan bibliotekets ledelse beslutte udelukkelse fra al brug af biblioteket.

Ledelsen af biblioteket kan fastsætte midlertidige eller personbestemte overgrænser for lånetid eller antallet af lånte materialer.

Reservering

Udlånt materiale kan reserveres til senere afhentning i en afdeling af biblioteket efter eget valg. Meddelelse gives pr. brev, mail eller SMS.

Leje af lokaler

De danske organisationers brug af bibliotekets lokaler (sale eller udstillingsarealer) er gratis. Andre betaler i henhold til gældende taksttabel, som kan findes nederst på denne side.

Taksttabel - generel

For sen aflevering

Voksne fra 16 år betaler et gebyr ved overskridelse af lånetiden. Børn op til 16 år betaler ikke gebyr ved overskridelse af lånetiden op til 42 dage. Gebyr forfalder fra første dag efter lånetidens udløb og uafhængigt af eventuelle rykkerskrivelser.

  Voksne Børn
1-30 dage 3,00 € 0,00 €
31-41 dage 5,00 € 0,00 €
42- dage 15,00 € 5,00 €

Erstatninger

42 dage efter lånetidens udløb udsendes en ”Status på udeståender” med erstatningspriser på materialet efter bibliotekets skøn og med et tillæg for genanskaffelse og biblioteksklargøring på 15,00 € pr. materiale. Desuden beregnes et gebyr på oprettelse af statusmeddelelsen på 5,00 € for lånere op til 16 år og 15,00 € for lånere fra 16 år.

63 dage efter lånetidens udløb anses materialet for forsvundet, og der udsendes en regning på erstatning af materialet efter bibliotekets skøn og med et tillæg for genanskaffelse og biblioteksklargøring på 15,00 € pr. materiale. Desuden beregnes et gebyr på oprettelse af regningen på 5,00 € for lånere op til 16 år og 15,00 € for lånere fra 16 år.

Print & kopi

Print (sort-hvid) A4 0,10 €
Print (farve) A4 0,20 €
Print (sort-hvid) A3 0,20 €
Print (farve) A3 0,40 €
Print fra mikrofiche 0,25 €