Log ind

Kære bruger!
Tak for din interesse i at få adgang til dele af de publicerede udgaver af tidsskriftet SLESVIGLAND, som udkom som tidsskrift i årene fra 1980-2010. Allerede i den første udgave i 1980 medgav udgiveren, at Slesvigland var et uafhængigt tidsskrift, der med midler fra en privat fond skulle sikre landsdelen Slesvig en tosproget historiefortælling. Målsætningen for den store fortælling var fra begyndelsen klar: at yde sandfærdig oplysning og stræbe efter objektivitet i formidlingen af den særlige slesvigske historie.

Du får adgang til dit eget personlige brug eller videnskabeligt og til ikke-erhvervsmæssigt formål. Filen må ikke videregives til andre. Enhver publikationstilladelse må ske ved henvendelse til forfatteren af den pågældende tekst hhv. ophavsmanden eller -kvinden til billedmaterialet.

Du skal være registreret bruger ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig e.V. for at tilgå Slesvigland. 
Er du registreret, kan du logge ind ved hjælp af knappen nedenfor.

God fornøjelse!

Sehr geehrter Nutzer, sehr geehrte Nutzerin!
Danke für Ihr Interesse an der Einsichtnahme in Teile der Publikation SLESVIGLAND, die in den Jahren von 1980 bis 2010 herrausgegeben wurde. Bereits in der ersten Ausgabe bekanntgab der Verlag, daß Slesvigland ein unabhängiges Magazin sein sollte, welches mit Mitteln aus aus einer privaten Stiftung Schleswigs zweisprachige Geschichte vermitteln sollte. Das Ziel der großen Erzählung war von Anfang an klar: wahrheitsgemäße Informationen zur Verfügung zu stellen und für die Objektivität bei der Vermittlung der besonderen schleswigschen Geschichte zu streben.

Sie nehmen Einsicht ausschließlich zu persönlichem Gebrauch sowie zu wissenschaftlichen, nicht-erwerbsmäßigen Zwecken. Die Datei darf nicht an andere weitergegeben werden. Eine Genehmigung zur Publikation sowie andere Veröffentlichungen des Materials ist durch die jeweiligen Urheber zu erlangen.

Sie müssen an der Dänischen Zentralbibliothek für Südschleswig e.V. registrierter Nutzer sein, um auf Slesvigland zugreifen zu können.
Sind Sie registriert sind, können Sie sich unten einloggen.

Viel Vergnügen!