Hans Schultz Hansen: Danskheden i Sydslesvig

1840-1918 som folkelig og national bevægelse.

Danskheden i Sydslesvig

Danskhedens historie i Sydslesvig før 1918 har hidtil kun været sporadisk undersøgt. I denne bog skildres den for første gang i sin helhed. På grundlag af et omfattende og mangeartet kildemateriale tegnes et billede af den danske bevægelses forskellige aktiviteter og miljøer. Talrige foreninger. personer og begivenheder hentes frem af glemslen for at blive sat i sammenhæng med den økonomisk-sociale udvikling, sprogforholdene, den politiske historie og den nationale identitetsfølelse.

Undersøgelsen begynder med de flensborgske købmænds kongetro helstatspatriotisme og slesvigske særfølelse i 1840'erne. Derpå beskrives, hvorledes den slesvig-holstenske revolution i 1848 fremkaldte en bred folkelig dansk bevægelse. Efter Treårskrigens afslutning fulgte en række stille år. Indlemmelsen i Tyskland i 1864 betød en ny udfordring, men på trods af de skærpede vilkå formåede den danske bevægelse at manifestere sig som en vigtig politisk faktor frem til midten af 1880'erne.

Da ramtes den danske bevægelse imidlertid af en hurtig og katastrofal tilbagegang. Tilslutningen ved valgene svandt ind til nærmest intet, og foreningslivet sygnede hen. I bogen forklares hvorfor, men det beskrives også, hvorledes det efter århundredeskiftet lykkedes at fastholde en lille, efterhånden velorganiseret skare af dansksindede. Da det dansk-tyske grænsespørgsmål atter blev aktuelt efter Tysklands nederlag i 1918, var der således et grundlag at bygge på.

Bogen kan frit hentes som pdf eller lånes på biblioteket. Se nedenfor.

Lån bogen på biblioteket