Hartwig Schlegelberger: Europa set fra den dansk-tyske grænse

Opgøret med fortiden.

Europa set fra den dansk-tyske grænse

Bogens forord

I 1967 udgav studieafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig, Flensborg, bogen »Vores egne vindver. Udvalgte artikler fra tidsskriftet Grenzfriedenshefte«. Hensigten var at give den danske læseverden et billede af den kreds af mænd, som samles i det slesvig-holstenske Grenzfriedensbund og om dets tidsskrift Grenzfriedenshefte. Det er nemlig vigtigt, at man i den danske offentlighed har kendskab til de tyske kræfter i grænselandet, som man kan være på talefod med, og som man kan samarbejde med om spørgsmål, der er lige vigtige for danske og tyske.

Studieafdelingen fortsætter dette stræb med nærværende bog. Dens mål er at forestille en vigtig politisk personlighed for danske interesserede læsere. Dr. Hartwig Schlegelberger er minister for indre anliggender i landet Slesvig-Holsten og har i en årrække været med til at forme dette tyske forbundslands politik og ikke mindst dets holdning over for den danske folkedel i Sydslesvig og dets forhold til Danmark i almindelighed. Hans meninger er ikke uden indflydelse på forholdet mellem forbundsrepublikken Tyskland og kongeriget Danmark, og det gælder ikke mindst drøftelsen af Danmark og det Europæiske Fællesmarked.

Schlegelberger formede sine tanker om disse forhold i sit bidrag til bogen »Der europaische Aufbruch. Grenze als Frage und Antwort. Studien liber das Verhaltnis Deutschland - Danemark«, som også rummer et bidrag fra dansk side ved rektor Johannes Hoffmeyer. Den blev i 1969 udgivet af Christian Wolff Verlag i Flensborg i dettes »d+d Taschenblicher«. Forlaget er kommet os i møde og har givet studieafdelingen tilladelse til at udgive Schlegelbergers bidrag på dansk, og det er en kær pligt at takke for denne venlighed.

Det er ikke mindst i forbindelse med Schlegelbergers person, at disse tanker er vigtige, og derfor var det ønskeligt at give et billede af personligheden Schlegelberger. Hertil forelå der et vægtigt vidnesbyrd i Schlegelbergers opgør med tiden 1933-45. Det findes i det hefte, som er udgivet af den kommitterede for statsborgerlig dannelse i Slesvig-Holsten med titlen »Politischer Stil in einem Streitfall« (Politisk stil i et stridsspørgsmål), 1963, i serien »Gegenwartsfragen«. Studieafdelingen takker den kommitterede, dr. Ernst Hessenauer, for tilladelsen til at udgive dette hefte i dansk oversættelse.

Også denne bog giver et kik ind ad vore egne vindver, og den udsendes derfor i samme ydre form som »Vores egne Vindver«, og af samme grund har vi ladet Jens Kristrups navnkundige citat blive stående som motto.

121 sider, 1971.

Bogen kan også frit hentes som pdf eller lånes på biblioteket. Se nedenfor.

Lån bogen på biblioteket