Nørre og Sønder Gøs Herred

Redigeret af Poul Kürstein.

Nørre og Sønder Gøs Herred

Bogens forord

Sønderjyllands historiske landskab udgøres af en række egne og byer, som afviger stærkt fra hinanden både i deres ydre geografiske fremtoning og i deres historiske, sproglige og kirkelige udvikling. At skildre disse egnes ejendommelige præg i en række enkeltfremstillinger er fremmende for forståelsen af hele landsdelens historie.

Gennem en årrække har man for Nordslesvigs vedkommende søgt at løse denne opgave, og man er da også kommet vidt med udgivelsen af en række by- og sognehistorier, ligesom landsdelen er udførligt behandlet i de almindelige danske topografiske værker.

Nyere danske bøger om Sydslesvigs egne er derimod få: Sydslesvig, redigeret af Gunnar Knudsen og Knud Kretzschmer, 1933-45, bd. 1-2, der omfatter Angel og hedeegnene mellem Angel og Frisland, samt Flensborg bys historie, redigeret af Holger Hjelholt, Johan Hvidtfeldt og Knud Kretzschmer, 1953-55, bd. 1-2.

Imidlertid er den danske litteratur om Sydslesvig slet ikke så ringe endda, hverken i omfang eller kvalitet. Rundt om i årbøger og tidsskrifter findes mange bidrag af danske videnskabsmænd og forfattere. Og når nu studieafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig, Flensborg, har sat sig for at øge antallet af danske bøger om Sydslesvig ved at udgive en række bind med fællestitlen Sydslesvigske egne og byer, er en af vejene til at nå dette mål netop at samle disse spredte bidrag og føje dem sammen til nye helheder.

De enkelte bind af Sydslesvigske egne og byer vil blive ret forskellige, da hver egn har haft sine historiske problemer. Dette første bind handler om Nørre og Sønder Gøs herred. Disse to herreder svarer i hovedtræk til den nuværende tyske Kreis (amt) Husum, og deres vigtigste særkende er, at de oprindelig var det danske folkesprogs yderste enemærker mod sydvest. Derfor er frem for alt den sproglige udvikling i Gøs herrederne så vigtig, at den kalder på opmærksomheden hos alle, som har adhu til sønderjysk historie.

De fleste bidrag er skrevet af danske forfattere, medens en fremstilling af pastor Hans Hansen i Fjolde og hans forhold til de politiske hændelser i årene 1848-51 skyldes en yngre tysk forsker, dr. Johannes Jensen. Udgiveren er meget glad for, at det er muligt at bringe netop denne afhandling i en bog af denne karakter. Fru Dorothea Lorenzen, Damholm, har venligst tilladt os at genoptrykke Andreas Lorenzens folkeminder fra Fjolde. Dr. theol. H. Hejselbjerg Paulsen har givet os frie hænder til at ændre i det uddrag om vækkelsen i Bordelum, som vi bringer fra hans bog Sønderjysk Psalmesang 1717-1740. Frøken Anna Petersen har givet sit minde til, at vi bringer Lorenz Petersens ungdomsminder. Studieafdelingen takker disse bidragydere samt de institutioner og enkeltpersoner, som har ydet hjælp til bogens fremkomst.

Men den største tak skylder den dog professor dr. phil. Anders Bjerrum. Hans studier i Gøs herredernes folkemål og folkeminder og hans skildring af Gamle Tilme har i hØj grad været med til at give denne bog dens særpræg. Det er derfor en stor ære for studieafdelingen, at den kan tilegne Anders Bjerrum denne bog.

205 sider, 1969.

Bogen kan også frit hentes som pdf eller lånes på biblioteket. Se nedenfor.

Lån bogen på biblioteket