Forskningsafdelingen og arkivet

Forskningsafdelingen undersøger og formidler Slesvigs historie med særligt fokus på det danske mindretal i Sydslesvig, til afdelingen er knyttet et arkiv.

Vi har særligt fokus på det danske mindretal i Sydslesvig, og mange af vore undersøgelser berører derfor også forholdet mellem Danmark og Tyskland. Resultaterne publiceres i faghistoriske bøger og tidsskrifter, men formidles også gennem foredrag, artikler, digitale udgivelser med mere. Medarbejderne i Forskningsafdelingen indgår i faglige netværk på begge sider af grænsen.

Forskningsafdelingen har normalt tilknyttet én ph.d.-stipendiat, der er indskrevet på en ph.d.-skole ved et dansk universitet. Emnet for stipendiet falder inden for afdelingens forskningsområde, og resultaterne udgives normalt i bogform, når afhandlingen er forsvaret.

Der er endvidere etableret et forskningsudvalg, for tiden bestående af seks medlemmer, som er fra hhv. Historisk Samfund for Sønderjylland, Rigsarkivet i Aabenraa, Syddansk Universitet, Aarhus Universitet og Dannevirke Museum samt Christian-Albrechts-Universitetet i Kiel. I udvalgets møder deltager forsknings- og arkivlederen, lederen af Den Slesvigske Samling samt bibliotekschefen. Udvalget skal bl.a. rådgive om forskningens omfang, relevans, samarbejde og organisering mv.

Arkivet

Arkivet er en del af Forskningsafdelingen og har til formål at indsamle, registrere og bevare dokumenter, billeder, film og lydoptagelser fra personer, foreninger, institutioner og andre med tilknytning til det danske mindretal i Sydslesvig. Materialerne i Arkivet er frit tilgængelige for offentligheden efter de gældende arkivlove. Det er en væsentlig opgave for medarbejderne i Forskningsafdelingen at vejlede og rådgive vore brugere, og vi hjælper gerne alle, der ønsker at benytte Arkivet, ligesom vi ofte kan guide videre til andre relevante arkiver.

I Forskningsafdelingen fokuserer vi på at synliggøre materialet i Arkivet, og præsenterer det på digitale platforme. Vi benytter de danske lokalarkivers fælles registreringssystem, Arkibas, på hvis hjemmeside www.arkiv.dk man kan søge efter materiale i alle tilknyttede arkiver. Materialer fra Arkivet præsenteres også i det digitale undervisningsmateriale, der løbende udvikles af Forskningsafdelingen.

Historie

Forskningsafdelingen blev oprettet i november 1963 tilskyndet af den daværende generalkonsul i Flensborg, professor, dr. phil. Troels Fink. Afdelingens første leder var den senere professor ved Roskilde Universitetscenter og generalkonsul i Flensborg, Lorenz Rerup (1928-1996). Han blev efterfulgt af bibliotekar Poul Kürstein (1919-1973). Dr. phil. Johann Runge (1926-2014) bestred stillingen fra 1974 til sin pensionering i 1996 og blev efterfulgt af dr. phil. Lars N Henningsen (født 1950). Fra den 1. august 2012 har ph.d. Mogens Rostgaard Nissen været leder af afdelingen.

Fra midten af 1950'erne begyndte Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig at tage imod arkivalier fra personer, foreninger og institutioner tilknyttet det danske mindretal i Sydslesvig. Der var tale om sporadiske afleveringer af gamle dokumenter, breve, protokoller o.l.. Forskningsafdelingens oprettelse i 1963 medførte øget interesse for det utrykte materiale, og i forbindelse med afdelingens forskning og publikationer blev en del værdifulde arkivalier indsamlet.

I 1989 blev Arkivet ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig etableret som en del af Forskningsafdelingen. Arkivet har siden udviklet sig til at være det danske mindretals fælles arkivinstitution. Personer, foreninger, menigheder og institutioner tilhørende det danske mindretal i Sydslesvig benytter Arkivet for at sikre deres materialer for eftertiden. Arkivet indeholder blandt andet et meget stort billedarkiv med omkring 100.000 fotografier, ligesom det rummer mange historiske film, plakater, kort med mere, og en stor del af dette visuelle materiale er digitaliseret og søgbart på vores hjemmeside.