Johann Runge: Sønderjyden Christian Paulsen

Et slesvigsk levnedsløb

Sønderjyden Christian Paulsen

Bogens forord

I 1982 er det 150 år siden Christian Paulsen udgav sit skrift »Uber Yolksthtimlichkeit und Staatsrecht des Herzogthums Schleswig«, og dette forestående jubilæum gør det naturligt atter at beskæftige sig med »den første sønderjyde« og at tage hans liv og gerning op til fornyet vurdering. Christian Paulsen blev ikke et af de kendteste navne i vore historiebøger, for det sker kun sjældent for den, hvis tanker først bliver forstået, når det er for sent, men han har en central plads i Sønderjyllands historie og rigtigt er det, når vennen og kampfællen H. N. Clausen skriver om ham, at han »blev sig selv lig i kærlighed til fædrelandet«, og at han »fik rig lejlighed til at vise denne kærlighed ved at virke og at lide for det«.

En nyvurdering af Christian Paulsen og hans gerning forekommer også berettiget på baggrund af, at den hidtil eneste biografi på dansk over denne mand er H. N. Clausens indledning til Chr. Paulsens »Mindre Skrifter«, der kom i 1857, tre år efter Paulsens død. Dette arbejde har i det væsentlige været forlæg for de afsnit i senere værker om Sønderjyllands historie, der beskæftiger sig med Chr. Paulsen og hans virke.

Et menneskesind er i reglen meget sammensat - og Christian Paulsen danner ingen undtagelse herfra. Historikerens beskrivelse af en mand, han kun kender gennem efterladte skrifter og breve samt hvad der i øvrigt - mere eller mindre tilfældigt - er overleveret, må nødvendigvis indebære en forenkling: De menneskelige handlingsmønstre bliver reduceret til få etiske, religiøse og politiske overvejelser og til et mindre sæt af jordiske eller himmelske forventninger. Der er dog mit håb, at de spredte træk, der her lægges frem, dækker det væsentlige, og at de tilsammen er tilstrækkelige til at give et ærligt og retfærdigt billede af juristen, sønderjyden og mennesket Christian Paulsen. Denne fremstilling af hans virksomhed og levned skulle gerne være et vidnesbyrd om, at hans indsats ikke er glemt.

Jeg har under udarbejdelsen modtaget megen inspiration og tilskyndeIse fra mine medarbejdere ved Studieafdelingen og ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. Jeg vil gerne takke dem og de andre, der i flere år har måttet høre og tålmodigt hørte på mine udredninger om Chr. Paulsen, for deres mange gode råd og opmuntrende ord.

For økonomisk støtte til bogens udgivelse takker jeg »Sydslesvigsk Kultursamfund«.

Flensborg, den 20. november 1981 - Johann Runge

344 sider,  1981.

Bogen kan også frit hentes som pdf eller lånes på biblioteket. Se nedenfor.

Lån bogen på biblioteket