Paul Tappe: Det gamle Kær herred i billeder og tekst

228 sider, 1982.

Det gamle Kær herred i billeder og tekst

Kær herred nævnes første gang i Kong Valdemars Jordebog fra 1231. Danmarks og Sønderjyllands administrative inddeling i herreder stammer fra tiden før året 800, og den fandtes kun i området nord for en linje, som i store træk følger Slien, Danevirke og Trenen ned til Svavsted. Herredsinddelingen blev ophævet i Slesvig i 1888, da »Kreisordnung für Schleswig-Holstein« indførtes. Fra den tid af bestod Tønder amt af byen Tønder, 3 flækker, 35 amtsdistrikter og 195 kommuner og nogle få godsdistrikter.

Oprindeligt omfattede Kær herred også dele af Valsbøl og hele Skovlund sogn. Disse blev først lagt til Flensborg amt i 1868, henholdsvis 1888. Rester af den gamle herreds-inddeling holdt sig helt til 1913, idet Kær herred stadig havde vedligeholdelsespligten for den del af landevejen Klægsbøl-Læk-Flensborg, som førte gennem Kær herred. Først i 1913 overtog Tønder amt denne forpligtelse. Så sent som i 1927 indlemmedes »godsdistrikterne« i nærmeste kommune.

Det billedmateriale, der har stået til rådighed, dækker i det væsentlige den prøjsiske periode. Valsbøl og Skovlund tages altså ikke med.

Reorganiseringen af administrationen i vor tid med sammenlægning af kommuner og dannelse af overkommunale enheder har bragt navnet Kær herred - »Karrharde Amt« - til ny værdighed. I mere end 700 år var Tønder amtsbyen med den øverste myndighed, som repræsenteredes ved slotsfogeden på Tønderhus. Fra 1868 til 1920 blev den administrative myndighed udøvet af en kongelig prøjsisk landråd.

Bogen kan også frit hentes som pdf eller lånes på biblioteket. Se nedenfor.

Lån bogen på biblioteket