L.S. Ravn: Lærerne under sprogreskripterne

1851-1864: Sydslesvigske år og dage.

Lærerne under sprogreskripterne

Bogens forord

Med undertitlen »Sydslesvigske år og dage« har studieafdelingen tidligere udgivet »Flensborg Avis 1869 1. oktober 1969«. Det er tanken, at denne række skal rumme almindelige og ikke stedbundne historiske skildringer, medens studieafdelingens anden bogrække »Sydslesvigske egne og byer« skal omfatte fremstillinger af de enkelte egnes forhold.

Studieafdelingen sigter med sin udgivervirksomhed særligt på at skabe og styrke en dansk selvforståelse i Sydslesvig på historisk grundlag. L. S. Ravns bog om lærerne under sprogreskripterne kaster et nyt lys over de afgØrende år 1851-64 i SØnderjyllands historie, og den er vel egnet til at forklare forudsætningerne for mange nutidige forhold i Sydslesvig. Det er derfor med glæde, at studieafdelingen har påtaget sig at udgive denne bog.

Til L. S. Ravns fremstilling har vi føjet tre tidligere trykte ting. Sydslesvigs danske historiker, afdøde pastor H. F. Petersen, har udgivet adskillige skrifter om kirkens forhold og folkelivet under sprogreskripterne. For eksempel udgav han Geleffs og Lastheins minder. Overbibliotekar Aage Bonde, der i 1945-46 gjorde tjeneste ved Flensborghus Bogsamling, som Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig hed dengang, har også udgivet flere ting om Sydslesvig. Blandt andet skrev han i sin ungdom om H. H. C. Nissen, som på en måde er hans egen slægtning, da Bondes morfars mor var søster til fru Nissen. Studieafdelingen takker pastorinde Johanne Petersen og overbibliotekar Aage Bonde for den venlige tilladelse til at optrykke disse vigtige bidrag.

Studieafdelingens bøger er først og fremmest bestemt til brug for Sydslesvigs danske hjem og skoler, dog mere for læreren end for børnene, samt for de landsmænd, som hjemme i Danmark tager del i dagens hændelser i Sydslesvig og gerne vil forstå dem og deres historiske baggrund.

Derfor er det ligegyldigt, om en skildring har været trykt før, ja, da man ikke kan forudsætte, at nogen af disse de vigtigste læsere overhovedet i større omfang har adgang til ældre værker eller tidsskriftrækker, ville det være urimeligt, hvis man ikke optrykte væsentlige bidrag til et emne som det foreliggende, når de giver en rimelig afrunding.

*

L. S. Ravns skildring viser, at lærerne under sprogreskripterne var et godt kuld. Til dem hørte Jens Andersen Jenssen. Hans troskabsed til kong Christian 9. står ved indgangen til denne bog som stedfortræder for de mange trofaste. Han var ikke den mest fremtrædende, men han fik det lov på sig af provst J. M. L. Hjort, at han var en dygtig lærer. Hans døtre, Hansigne Lorenzen og Hanne Jenssen, slægtede faderen på, og hver for sig har de ydet deres i Sønderjylland. Hansigne Lorenzens datter, Anna, giftede sig med Niels Kjems og optog sammen med ham en dansk vandrelærervirksomhed på morfaderens gamle egn. Den omfattede også en væsentlig støtte til Flensborghus Bogsamlings virke.

Her rækker fortid og nutid hinanden hånden. Forfatteren og studieafdelingen tilegner derfor Anna og Niels Kjems denne bog med tak for et halvt århundredes danske virke i Sydslesvig

295 sider, 1971.

Bogen kan også frit hentes som pdf eller lånes på biblioteket. Se nedenfor.

Lån bogen på biblioteket